Thursday, December 2, 2010

Hadis dho’if (lemah)

Hadis dho’if (lemah), apa lagi hadis palsu, tidak boleh dijadikan dalil, dan hujjah dalam menetapkan suatu aqidah, dan hukum syar’i di dalam Islam. Demikian pula, tidak boleh diyakini hadis tersebut sebagai sabda Nabi -Shallallahu 'alaihi wasallam-

Di antara hadis-hadis dho’if ,‘lemah’, hadis yang masyhur digunakan oleh para khatib, dan da'i dalam mendorong manusia untuk menuntut ilmu dimana pun tempatnya, sekalipun jauhnya sampai ke negeri Tirai Bambu iaitu negara Cina.. Namun sayangnya para khatib, dan da’i kita kurang mengambil berat dalam mengetahui derajat hadis ini. Akhirnya, berdusta atas nama Nabi -Shallallahu 'alaihi wasallam-.

Hadits ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik -radhiyallahu 'anhu- dari Nabi -Shallallahu 'alaihi wasallam-, beliau bersabda,

اطلبوا العلم ولو بالصين
“Tuntutlah ilmu, walaupun di negeri Cina”. [HR. Ibnu Addi dalam Al-Kamil (207/2), Abu Nu’aim dalam Akhbar Ashbihan (2/106), Al-Khathib dalam Tarikh Baghdad (9/364), Al-Baihaqiy dalam Al-Madkhol (241/324), Ibnu Abdil Barr dalam Al-Jami’ (1/7-8), dan lainnya, semuanya dari jalur Al-Hasan bin ‘Athiyah, ia berkata, Abu ‘Atikah Thorif bin Sulaiman telah menceritakan kami dari Anas secara marfu’]

Ini adalah hadis dhaif jiddan (lemah sekali), bahkan sebagian ahli hadis menghukuminya sebagai hadis batil, tidak ada asalnya. Ibnul Jauziy –rahimahullah- berkata dalam Al-Maudhu’at (1/215) berkata, ‘’Ibnu Hibban berkata, hadis ini batil, tidak ada asalnya’’. Oleh karena ini, Syaikh Al-Albaniy –rahimahullah- menilai hadis ini sebagai hadis batil dan lemah dalam Adh-Dhaifah (416).

As-Suyuthiy dalam Al-La’ali’ Al-Mashnu’ah (1/193) menyebutkan dua jalur lain bagi hadis ini, barangkali  menguatkan hadis di atas. Ternyata, kedua jalur tersebut sama nasibnya dengan hadis di atas, bahkan lebih parah. Jalur yang pertama, terdapat seorang rawi pendusta, iaitu Ya’qub bin Ishaq Al-Asqalaniy. Jalur yang kedua, terdapat rawi yang suka memalsukan hadis, iaitu Al-Juwaibariy. Ringkasnya, hadis ini batil, tidak boleh diamalkan, dijadikan hujjah, dan tidak diyakini sebagai sabda Nabi -Shallallahu ‘alaihi wa sallam-.Antara-nya hadis yang dho'if

Hadis Lemah

No comments: